Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO FREGATARESTAURACJA.PL

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://fregatarestauracja.pl (dalej jako: „Fregata”, „Serwis Internetowy”). Celem Fregaty jest przede wszystkim umożliwienie Państwu zamówienia produktów restauracji, które mogą być dostarczone bezpośrednio do Państwa miejsca pracy lub domu (dalej jako: „Produkt Fregaty”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na Produkty Fregaty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie pierwszego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb, co nie nakłada na Państwa w tym zakresie żadnych stałych ani okresowych zobowiązań, chyba że wspólnie postanowiliśmy inaczej.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Fregaty, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych mailowych lub pisemnych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień.

Zespół Fregaty

1. O NAS

 1. Właścicielem Fregaty jest spółka „AMBO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160792, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin, NIP 6690504950, REGON 330241350, adres poczty elektronicznej: info@fregatarestauracja.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Sprzedawca”).

2. O SERWISIE FREGATY

 1. Fregata powstała aby umożliwić Państwu między innymi sprawne składanie i obsługę zamówień na Produkty Fregaty oraz zawieranie umów sprzedaży. Za pomocą Serwisu Internetowego mogą Państwo utworzyć także konto klienta, które umożliwia wgląd w już złożone zamówienia oraz zapisać się na newsletter.

3. O PRODUKTYCH FREGATY

 1. Nieustannie szukamy najlepszych surowców i testujemy je pod względem smaku. W proces selekcji wkładamy całe nasze serce i doświadczenie. Pracujemy tylko z zaufanymi dostawcami, którzy dokładają wszelkich starań, aby produkowane przez nich surowce były najwyższej jakości.
 2. Produkty Fregaty dostarczamy wyłącznie na terenie miasta Koszalina. Do ceny Produktu może zostać doliczona opłata za dowóz.

4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między nami ma przebieg według następującego schematu:

 • Wybieracie Państwo produkty, które znajdziecie w menu dostępnym na stronie internetowej.
 • Składają Państwo za pomocą dedykowanej aplikacji zamówienie na Produkty Fregaty. Po złożeniu zamówienia niezwłocznie potwierdzamy pocztą elektroniczną jego otrzymanie i przyjmujemy je do realizacji – w tym momencie umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 • W przypadku zamówienia, które nie może być zrealizowane np. z powodu braku produktu, zamówienie zostanie odrzucone. Jeśli zamówienie było opłacone z góry to środki zostaną niezwłocznie zwrócone na konto Zamawiającego.
 • W przypadku zamówień składanych w inny sposób niż za pomocą aplikacji oraz w przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.

2. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić za pomocą aplikacji dostępnej w Serwisie Internetowym lub osobiście w Restauracji Fregata, ul. Podgrodzie 1a, 75-240 Koszalin.

3. Zamówienie składane w inny sposób niż za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym powinno zawierać co najmniej:

- w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej,

- w pozostałych przypadkach: pełną nazwę Państwa firmy wraz z jej kompletnymi danymi (adres prowadzenia działalności / adres siedziby, NIP, numer telefonu kontaktowego, nazwisko i imię osoby składającej zamówienie), adres dostawy i adres do wystawienia faktury, jeśli jest inny niż adres zamawiającego, adres poczty elektronicznej.

4. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

5. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sprzedaży są w szczególności Produkty Fregaty.

2.. Produkty Fregaty są dostarczana w zależności od złożonego przez Państwa zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.

3. Cena za Produkty Fregaty uwidoczniona na stronie fregatarestauracja.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów Fregaty będącymi przedmiotem zamówienia, a także o ewentualnych kosztach dostawy oraz o innych kosztach są Państwo informowani na stronach Fregaty w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową sprzedaży.

4. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w trakcie składania zamówienia lub w trakcie uzgodnień). W pozostałym zakresie zastosowanie ma niniejszy regulamin.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Fregaty oraz (2) przesłanie Państwu wiadomości e-mail, o których mowa w pkt. 4 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Fregaty w przypadku złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym.

6. KONTAKT Z NAMI

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: info@fregatarestauracja.pl), tradycyjna (ul. Podgrodzie 1a, 75-240 Koszalin) oraz telefon (530530130), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży. Zapraszamy również Państwa do kontaktu osobistego w naszym biurze (ul. Podgrodzie 1a, 75-240 Koszalin), po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

2. W przypadku kupujących nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie zamówienia oraz umowy sprzedaży z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego zamówienia lub umowy sprzedaży.

7. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Udostępniamy następujące sposoby płatności:

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub dowozie.

Płatność Kartą płatniczą przy odbiorze osobistym lub dowozie.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl przy odbiorze osobistym lub dowozie.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU"). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

2. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze zamówienia albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówienia.

8. SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY

1. Produkty Fregaty dostarczane są do Państwa za pomocą transportu własnego Sprzedawcy.

2. Dostawa Produktów Fregata do Państwa jest odpłatna.

3. Dostawa Produktów Fregaty dostępna jest jedynie na terenie miasta Koszalin.

4. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty zamówionych Produktów pod adresem ul. Podgrodzie 1a, 75-240 Koszalin, codziennie od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem świąt, w godzinach odf 13:00 do 20:00.

9. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedane Produkt Fregaty lub inny produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Jesteśmy obowiązani dostarczyć Państwu Produkt Fregaty bez wad.

3. Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@fregatarestauracja.pllub pisemnie na adres: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin.

4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Podgrodzie1a, 75-240 Koszlain. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie produktu przez Państwa byłoby nadmiernie utrudnione, obowiązani są Państwo udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W związku z tym, że przedmiotem umowy sprzedaży są produkty żywnościowe i usługi w zakresie gastronomii, to konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta)

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług..

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie kupujących nie będących konsumentami.

2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.

3. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo żądania od Państwa odsetek za czas opóźnienia.

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową sprzedaży, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

5. Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.

8. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W serwisie Fregaty dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto klienta, formularz zamówienia. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
  1. konto klienta to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Państwa oraz informacje o złożonych przez Państwa zamówieniach w serwisie Fregaty.
  2. formularz zamówienia to interaktywny formularz dostępny w serwisie Fregaty umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Usługodawca obowiązany jest świadczyć usługi elektroniczne bez wad.
 2. Korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóćh kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Korzystanie z formularza zamówienia możliwe jest jedynie po uprzednim utworzeniu i zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Fregaty po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam i płacę”. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących umowy sprzedaży: imię, nazwisko, numer telefonu, adres (ulica, numer domu/mieszkania/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, rehgion), rodzaj dostaw Produktów Fregaty, okres dostaw w przypadku wyboru dostaw wielokrotnych, ilość Produktów Fregaty, sposób oraz rodzaj płatności.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Obowiązani są Państwo do korzystania z serwisu Fregaty w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Mają Państwo możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) oraz usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach newslletera lub konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fregatarestauracja.pl lub pisemnie na adres: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Fregaty (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 9 regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fregatarestauracja.pl lub pisemnie na adres: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez serwis Fregaty zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z restauracją lub korzystając z danych podanych w regulaminie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Fregaty

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
„AMBO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin
info@fregatarestauracja.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin programu lojalnościowego

Zamawiaj jedzenie i zbieraj punkty w Programie Lojalnościowym Fregaty.

Za każde zamówienie klient Fregaty otrzyma punkty, które potem może wymienić na Nagrody

Program lojalnościowy przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników.
Aby dokonać rejestracji należy wejść na stronę http://www.fregatarestauracja.pl i dokonać rejestracji przy składaniu zamówienia.
Rejestrację należy potwierdzić w wiadmomości email, która przyjdzie na adres wskazany podczas rejestracji.
Po zakończeniu procesu rejestracji klient otrzyma możliwość zbierania punktów i ich wymiany na nagrody.
Uczestnikowi programu lojalnościowego naliczą się punkty tylko wtedy gdy dokona zamówienia będąc zalogowanym użytkownikiem.
W ramach programu lojalnościowego klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane 10zł.
Informację o ilości posiadanych punktów można sprawdzić w swoim panelu klienta.
Aby wymienić zebrane punkty na nagrody należy wybrać w Menu zakładkę NAGDRODY.
Termin realizacji dostarczenia wybranej nagrody do 14 dni roboczych za wyjątkiem produktów dostępnych w menu.
Wszelkie pytania prosimy odnośnie programu lojalnościowego prosimy kierować na adres info@fregataresuatracja.pl